Les mer

Juridisk informasjon

Juridisk informasjon

1. EMNE

1.1

Dette nettstedet ("www..drivalia.no") er et informasjonsnettsted for bil generelt og for fullserviceleasing og bilparkadministrasjon spesielt.

1.2

Dette er de generelle vilkårene (“vilkårene”) som regulerer brukerens (“deg” eller “din”) tilgang til og bruk av innholdet som DRIVALIA international (“DRIVALIA”, “vi”, “oss”, “vår”) tilbyr deg på dette nettstedet.

1.3

Nettstedet www.drivalia.no tilbys av:

DRIVALIA Lease Norge AS, et selskap som er organisert og eksisterer i henhold til norsk lov, registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer 967 056 189, og besøksadresse Holtet 45, 1368 Stabekk, Norge. Postadresse: Postboks 64, 1324 Lysaker, Norge.


Juridisk representant: Michael Hald Wölk
CEO: Dag Fraurud
Commercial Director: Thomas Fritzon

1.4

Vi ber deg lese disse vilkårene nøye. Ved å gå inn på og bruke dette nettstedet erkjenner du at du har lest og forstått disse vilkårene, og at du samtykker i å bli bundet av alle deres bestemmelser.

2. EIENDOMSRETT

2.1

Du skal bare bruke ord og varemerker i forbindelse med DRIVALIA innenfor rimelige grenser, herunder stiliserte fremstillinger, alle tilhørende logoer og symboler og kombinasjoner av disse med andre ord eller varemerker ("varemerkene") og skal ikke bruke varemerkene: (i) som, eller som del av, dine egne varemerker, (ii) på en måte som kan skape forvirring, (iii) til å identifisere produkter eller tjenester de ikke relaterer seg til, (iv) til å antyde godkjennelse eller annet av produkter eller tjenester som de ikke relaterer seg til eller (v) på en måte som skader eller kan skade omdømmet til Crédit Agricole eller noen av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper (de “tilknyttede selskapene”).

2.2

Du erkjenner og samtykker i at innholdet, blant annet data, database, informasjon, materialtekster, bilder, fotografier, programvare, funksjoner og grafikk som ligger i eller er tilgjengelig gjennom nettstedet (“innholdet”), enten dette presenteres for deg av DRIVALIA eller en tredjepart, er beskyttet av opphavsrett, varemerker, servicemerker, patenter eller andre immaterielle rettigheter og lovgivning. Vi forbeholder oss alle rettigheter.

2.3

Du må ikke, unntatt når det uttrykkelig er tillatt etter gjeldende lov eller annen avtale (helt eller delvis):

-           kopiere, videreformidle, endre, reformatere, vise, distribuere, lisensiere, sende, selge, utføre, publisere, overføre, lenke til, reversere, konstruere eller dekompilere innholdet eller

-           på noen måte fjerne, endre eller tilsløre innholdet eller på annen måte bruke materiale som er innhentet i forbindelse med bruk av nettstedet, unntatt som beskrevet her eller

-           kopiere eller bruke innholdet til kommersielle formål eller

-           fjerne, tilsløre eller endre varsler om opphavsrett, varemerke eller annen immateriell eiendomsrett i innholdet.

2.4

Du har bare tillatelse til å gå inn på og bruke nettstedet slik det er fastsatt i disse vilkårene.

2.5

Med unntak av hva som ellers er bestemt, skal ingenting i disse vilkårene forstås som tildeling av en eksklusiv lisens eller annen overdragelse av rettigheter til deg av noen immaterielle eiendeler eller andre eiendomsretter som tilhører DRIVALIA eller deres tilknyttede selskaper eller en tredjepart.

Især skal du avstå fra å selge, levere, låne ut eller leie ut hele eller deler av innholdet til tredjeparter, gi brukertillatelser til det eller gjøre det tilgjengelig i noen som helst form, på hvilken som helst lovlige måte, uten skriftlig forhåndssamtykke fra DRIVALIA.

2.6

Unntaksvis tilhører eller kan noe av innholdet tilhøre de respektive forfatterne.

3. INNHOLD SOM TILBYS DEG PÅ NETTSTEDET

3.1

Innholdet som tilbys deg på nettstedet, er kun til informasjon. Før du går inn på og bruker nettstedet på noen som helst måte er du alene ansvarlig for å forvisse deg om at det er egnet for dine formål og oppdatert.

Innholdet oppdateres og/eller endres med jevne mellomrom, og du bør kontrollere det regelmessig for å sikre at du har de siste oppdateringene og/eller endringene. DRIVALIA forbeholder seg retten til å oppdatere og/eller endre innholdet når som helst. Ved å fortsette å gå inn på og bruke innholdet anses det at du har akseptert oppdateringene og/eller endringene.

3.2

Selv om vi gjør det vi kan for å gi deg korrekt innhold, kan verken DRIVALIA eller noen av våre leverandører eller ansatte, eller noen av våre tilknyttede selskaper eller deres leverandører eller ansatte, gi noen garanti, verken uttrykt eller implisitt, eller påta seg noe juridisk ansvar (i den grad loven tillater det) eller ansvar for innholdets egnethet, pålitelighet, aktualitet, nøyaktighet eller fullstendighet.

3.3

Tilgang til og bruk av innholdet kan være begrenset for visse personer eller i visse land. I så henseende skal du påse at du har juridisk tillatelse til å gå inn på og bruke innholdet.

3.4

Vi er ikke ansvarlig for hypertekstlenker til andre nettsteder, spesielt med hensyn til innholdet på disse nettstedene. Vi er ikke ansvarlig for hypertekstlenker til dette nettstedet og forbyr enhver å lage en slik lenke uten uttrykkelig forhåndstillatelse. Du skal også avstå fra å dyplenke til nettstedet for noe som helst formål med mindre vi uttrykkelig har gitt skriftlig tillatelse til det.

3.5

Vi forbeholder oss også retten til å vise annonser etter eget valg på nettstedet.

4. ANSVAR

4.1

DRIVALIA garanterer ikke at nettstedet vil fungere uten avbrudd eller funksjonsfeil. Især kan driften av nettstedet når som helst bli utilgjengelig på grunn av vedlikehold, oppdateringer eller tekniske forbedringer. DRIVALIA avviser også ethvert ansvar for at nettstedet fungerer dårlig eller er utilgjengelig eller at bruksvilkårene på nettstedet er dårlige, særlig på grunn av feil utstyr, forstyrrelser knyttet til nettleverandør, nettverksmetning eller andre årsaker som ikke er knyttet til oss.

4.2

Verken DRIVALIA eller deres tilknyttede selskaper skal være ansvarlig for tap av bruk, fortjeneste eller data eller noen form for indirekte, særskilte eller følgeskader eller -tap, enten slike tap eller skader oppstår i eller utenfor kontrakt eller på grunn av uaktsomhet, herunder, uten begrensning for forannevnte, eventuelle tap i tilknytning til:

-           din bruk av nettstedet eller at du stoler på innholdet eller ethvert tap av innhold som skyldes forsinkelser, manglende leveranser, at mottaker ikke er til stede eller serviceavbrudd, og

-           eventuelle feil eller for eventuelle kostnader, tap av fortjeneste eller følgetap som skyldes din bruk av eller manglende evne til å bruke eller gå inn på nettstedet eller en feil, stans eller tilbaketrekking av hele eller en del av nettstedet når som helst, og

-           dersom du eller selskapene eller enhetene du representerer ikke følger installasjonsanvisningen for programvaren til nettstedet.

4.3

Så langt som mulig etter gjeldende lov tilbyr vi dette nettstedet og innholdet "slik det er", og vi avviser alle betingelser, fremstillinger eller garantier som kan oppfattes som implisitte eller innarbeidet i disse vilkårene, ved lov eller på annen måte. Ditt eneste botemiddel i henhold til disse vilkårene er å slutte å bruke nettstedet.

4.4

DRIVALIA gjør det som er mulig innenfor rimelige grenser for å sikre at nettstedet ikke inneholder unøyaktigheter, feil, virus eller mangler, men DRIVALIA kan ikke garantere dette.

5. SKADESLØSHOLDELSE

Du skal holde DRIVALIA og deres tilknyttede selskaper skadesløs mot alle krav fra tredjepart som skyldes tap, kostnader, søksmål, rettssaker, krav, erstatningssaker, utgifter (inklusiv rimelige juridiske kostnader og utgifter) eller ansvar, uansett hvordan disse er lidt eller påført direkte eller indirekte av DRIVALIA som følge av tilgang til og bruk av nettstedet eller at du har misligholdt eller ikke fulgt disse vilkårene.

6. ENDRING AV VILKÅRENE

DRIVALIA forbeholder seg retten til å endre onlinevilkårene når som helst. Slike endringer skal tre i kraft én (1) måned etter at de blir kunngjort på nettstedet. Ved å gå inn på og bruke nettstedet aksepterer du at du er bundet av de vilkår som gjelder når du går inn på eller bruker nettstedet. Derfor bør du kontrollere disse vilkårene hver gang du går inn på og bruker nettstedet.

7. AVBRUDD I OG STANS AV TILGANG OG BRUK AV NETTSTEDET

7.1

DRIVALIA kan avbryte tilgangen til og bruken av nettstedet (i) for reparasjons- og vedlikeholdsarbeid og (ii) for å oppdatere og/eller endre innholdet fra tid til annen og (iii) dersom vi tror at du eller noen du har gitt passordet ditt til, misligholder eller kan komme til å misligholde disse vil kan stanse tilgangen til og bruken av nettstedet dersom DRIVALIA slutter å tilby nettstedet, uansett hva årsaken måtte være.

7.

DRIVALIA skal gjøre det de kan innenfor rimelige grenser for å informere deg så snart som mulig og fortelle deg hvorfor tilgang og bruk er stanset. I så fall skal du ha rett til å kontakte webadministrator.

Du har ikke i noe tilfelle rett til erstatning eller økonomisk kompensasjon, uansett årsak.

8. GENERELT

8.1

Lovvalg og jurisdiksjon – Disse vilkårene skal være regulert av og tolkes i henhold til norsk lov, og du aksepterer herved den eksklusive jurisdiksjonen til Oslo tingrett.

 

.

8.2

Frittstående vilkår – Disse vilkårene er frittstående på den måten at dersom en bestemmelse blir funnet å være ulovlig eller uhåndhevbar av en domstol i en kompetent jurisdiksjon, skal bestemmelsen anses for å være slettet uten at det påvirker de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene.

8.3

Overdragelse – Du forplikter deg til at du ikke skal overdra, videreselge, fremleie eller på noen annen måte overføre dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene. Enhver form for brudd på denne begrensningen, enten forsøket lykkes eller ikke, vil medføre at tjenestene blir stanset av DRIVALIA umiddelbart. DRIVALIA kan overdra disse vilkårene helt eller delvis til en tredjepart etter eget skjønn.

8.4

Hele avtalen – Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til det som er avtalens tema, og avløser alle tidligere meddelelser, overenskomster og avtaler mellom partene, enten muntlige, uttrykte eller implisitte, i denne forbindelse.

8.5

Ingen fraskrivelser, avtaler eller fremstillinger – Dersom vi skulle unnlate å handle i forhold til et brudd du eller andre måtte begå, innebærer det ingen fraskrivelse av vår rett til å handle i forhold til samme brudd eller senere tilsvarende brudd eller andre brudd. Med unntak av det som uttrykkelig og spesifikt er angitt i vilkårene, skal ingen fremstillinger, utsagn, samtykker, fraskrivelser eller andre handlinger eller handlingsunnlatelser fra DRIVALIAs eller deres tilknyttede selskapers side anses som juridisk bindende for DRIVALIA eller noen av deres tilknyttede selskaper.